Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Informaţii proiect

FSE-Loghi

 

Titlul proiectului: “FORMAREA DE AUDITORI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII – GARANŢIA DEZVOLTĂRII DURABILE”, proiect finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii (contract POSDRU/33/3.2/G/19898).

Perioada de implementare: 01.07.2009-28.02.2011

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de adaptabilitate, mobilitate şi competitivitate al resurselor umane din cadrul întreprinderilor aparţinând zonelor cu acces redus la instruire din regiunea Nord Est (Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ, Rădăuţi, Vaslui, Botoşani) şi creşterea calităţii managementului în regiune prin atragerea în procesul de învăţare continuă a cât mai multor angajaţi.


Obiectivele specifice
ale proiectului sunt :

- creşterea competenţelor profesionale prin furnizarea de instruire pentru 168 de auditori în domeniul calităţii, conform standardului ocupaţional acreditat CNFPA şi a standardelor europene SR EN ISO 9001 şi SR EN ISO 19011;

- îmbunătăţirea managementului în cel puţin 100 de întreprinderi din care fac parte cei 168 de auditori în domeniul calităţii, formaţi prin program, în scopul creşterii calităţii şi productivităţii muncii;

- creşterea adaptabilitaţii forţei de muncă prin posibilitatea celor 168 de auditori în domeniul calităţii, instruiţi prin acest program, de a ocupa funcţii superioare comparativ cu vechea calificare;

- realizarea unor poli de instruire continuă a caror vectori sunt cel putin 12 auditori în domeniul calităţii instruiţi şi certificati prin acest program, care la rândul lor să organizeze instruiri cu angajaţii din întreprinderile din care fac parte.

Parteneriat

Proiectul se implementează în parteneriat cu PART CONSULTING SRL.

Partenerul are o vastă experienţă în:

  • elaborarea şi implementarea de proiecte în domenii specifice pieÅ£ei muncii şi reconversie forţă de muncă, dezvoltare comunitară, turism rural şi agroturism
  • elaborarea si aplicarea proiectelor de managementul resurselor umane
  • monitorizare si evaluarea proiectelor cu finanÅ£are publică şi privată
  • asistenţă tehnică oferită IMM-urilor


Principalele activităţi:
organizarea cursurilor de instruire gratuite de “AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII”


Grupul ţintă
al proiectului este format din 168 angajaţi ai întreprinderilor care vor fi instruiţi gratuit prin proiect, dintre care cel putin 84 vor fi femei.

Conform Standardului ocupational R 43 „Auditor al calităţii”, toti cursanţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare.

Cursurile se organizează după următoarea planificare:

-ROMAN – octombrie –noiembrie 2009

-PIATRA NEAMŢ – ianuarie –februarie 2010

-RĂDĂUŢI – aprilie –mai 2010

-VASLUI – iulie –august 2010

-BOTOŞANI – octombrie-noiembrie 2010

-TÂRGU NEAMÅ¢ – ianuarie –februarie 2011

Cursul de “AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII” – cod COR 242303 este autorizat de către Consiliul NaÅ£ional pentru Formarea Profesională a AdulÅ£ilor, iar absolvenÅ£ii acestui curs vor beneficia de Certificate de absolvire eliberate de către Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecÅ£iei Sociale şi de către Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării şi Inovării.

 

Cursul este structurat astfel:

-partea teoretică 27 ore;

-partea practică 53 ore.

În fiecare locaţie (din cele 6 enumerate mai sus) se vor forma câte 2 grupe de 14 cursanţi. Cursurile sunt structurate pe 80 de ore şi se vor desfaşura în paralel, pe o perioada de 2 luni în fiecare locatie. Orarul se va stabili împreună cu participanţii, avându-se în vedere un program flexibil, după orele de serviciu ale participanţilor.

Cursul va fi susţinut de lectori cu experienţă vastă în tematicile abordate şi în tehnici de educaţie a adulţilor.

Fiecare participant va primi:

-câte un suport de curs

-câte un standard SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

-câte un standard SR EN ISO 19011 :2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu

La acest curs pot participa angajaţi ai întreprinderilor, absolvenţi de studii superioare. Înscrierile se fac în ordine cronologică.

Pentru a vă înscrie vă rugăm sa completaţi Cererea de Inscriere şi să o trimiteţi pe fax ori pe e-mail.

De asemenea, fiecare participant, după ce va fi înscris în program va trebui să aducă următoarele documente:

-copie după buletin de identitate

-copie după certificat de căsătorie (în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele)

-copie după diploma de studii superioare

-adeverinţă de angajat

-formular individual de identificare grup ţintă (pus la dispoziţie de catre Pluri Consulting Grup)

-contract semnat de participare la curs (pus la dispoziţie de catre Pluri Consulting Grup)

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la:

-tel-fax:0233-228086, 0233-228084

-e-mail: office@plurigrup.ro

-web: www.plurigrup.ro

-persoane de contact:

Serghie George – Manager Proiect

Loghin Iulian – Responsabil Curs

Sus

 

George
Mihaela
3314 vizitatori

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media